Tràng hạt Trầm Hương và con số “biết nói”

Vòng tay Trầm Hương 108 Lào

Tràng hạt đã trở thành một vật quan trọng trong đời sống tín ngưỡng. Chuỗi hạt được làm từ Trầm càng lại là bảo vật vô cùng giá trị đối với người sử dụng nó. I/ Nguồn gốc của tràng hạt Trong tín ngưỡng của người Ấn Độ, tràng hạt được hình thành từ những […]